Privatesia

Rregulla dhe Kushtet

 • 1. Njoftim i privatësisë. 

Njoftim i Privatësisë vlen për ju nëse jeni një klient i TNT-Express,  marrës i një pakete të dorëzuar nga TNT-Express, një furnizues i TNT-Express, ose nëse kontaktoni TNT-Express, për shembull, duke vizituar faqet tona të internetit si https://tntexpress.al/ duke përfshirë çdo (nën)faqe dhe aplikacion celular (në tekstin e mëtejmë “Web-Site), duke përdorur mediat sociale ose nëse merrni email nga TNT-Express. 

 • 2. Çfarë të dhënash personale mbledh TNT-Express? 

Gjatë aktiviteteve të biznesit dhe ofrimit të shërbimeve, TNT-Express do të duhet të përpunojë të Dhënat tuaja Personale per qellim ofrimi te sherbimit pasi pa të dhënat tuaja personale, ne nuk do të jemi në gjendje t’ju ofrojmë shërbimet e kërkuara. Si rregull, të dhënat personale që ju i jepni direkt tek WEB-i apo nepermjet telefonit, emailit, kur përdorni shërbimet tona. 

Ne momentin qe ju vizitoni faqen tone të internetit te dhenat qe do te na duhen janë: 

 • Informacioni i kontaktit. Të tilla si emri, adresa, adresa e postës elektronike dhe numri i telefonit; 
 • Informacion financiar. Kjo do të përfshijë numrin e llogarisë suaj bankare, statusin e pagesës dhe faturat ne momentin qe ju kryeni pagesen me BANKE; 
 • Informacioni i llogarisë. Kjo do të përfshijë detajet e hyrjes, duke përfshirë adresën tuaj të emailit dhe informacione të tjera të dhëna përmes llogarisë suaj; 
 • Informacion në lidhje me dërgesën dhe shërbimet. Kjo do të përfshijë numrin e përcjelljes së dërgesës, informacionin e itinerarit të dërgesës, të dhënat e vendndodhjes, statusin e një dërgese, vendndodhjen e dorëzimit, llojin e paketimit, numrin e pjesëve, peshën e ngarkeses. 
 • 3. A përdor TNT-Express cookies? 

TNT-Express përdor cookie dhe teknologji të ngjashme në faqet e tij të internetit. Nëpërmjet këtyre cookies, TNT-Express merr automatikisht të Dhënat Personale siç janë renditur më sipër kur ju vizitoni faqet tona të internetit. Për të mësuar më shumë rreth cookies dhe teknologjive të ngjashme, ju lutemi konsultoni Njoftimin tonë për Cookie. 

 • 4. Pse TNT-Express përpunon të Dhënat Personale? 

Të dhënat personale do të mblidhen, përdoren, ruhen ose përpunohen konform  bazave ligjore të zbatueshme pasi kjo menyre është shpesh e lidhur thelbësisht me qëllimin e biznesit. 

Kjo do të thotë,se zbatimi i një marrëveshjeje mund të jetë një bazë ligjore dhe një qëllim biznesi për TNT-Express. Prandaj, ne fillimisht do të sqarojmë bazën(et) ligjore mbi të cilat TNT-Express përpunon të dhënat tuaja personale dhe, më pas, qëllimin(et) e biznesit që ne përdorim të dhënat tuaja personale. 

Baza Ligjore. 

 • Ligji nr. 46/2015 “Për Shërbimet Postare në Republikën e Shqipërisë” 
 • Ligji nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar. 
 • Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nenet 15-58 të saj. 
 • Urdhrat, Udhëzimet dhe Vendimet e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale d. Ligji Nr.9901, datë 14.4.2008 ‘’Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare’’, i ndryshuar; Ligji Nr.46 date 07.05.2015 “Për Shërbimet Postare në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr.9154, datë 06.11.2003 “Per Akivat”, 

Aktet ndërkombëtare janë: 

 • Deklarata Universale e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut; 
 • Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, amenduar nga Protokolli nr. 11, hyrë në fuqi më 1 Nëntor 1998; 
 • Direktivat 2002/58/EC dhe 95/46/EC të Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian; 
 • Konventa 108 e Këshillit të Evropës “Për mbrojtjen e individëve nga Përpunim 
 • Automatik i të Dhënave Personale”, ratifikuar me ligjin nr. 9288, datë 7.10.2004; 
 • Protokolli shtesë i Konventës së Këshillit të Evropës “Për mbrojtjen e individëve nga Përpunimi Automatik i të Dhënave Personale, lidhur me autoritetet mbikqyrëse dhe lëvizjen ndërkufitare të të dhënave personale”, ratifikuar me ligjin nr. 9287, datë 07.10.2004. 
 • 5.Perse eshte i nevojshem perpunimi i te dhenave? 
 • Përpunimi është i nevojshëm për të kryer një marrëveshje midis jush dhe TNT-Express, 
 • Përpunimi është i nevojshëm që ne të jemi në përputhje me detyrimet tona ligjore, TNT-Express përpunon të dhënat personale sipas nevojës për zhvillimin dhe përmirësimin e produkteve dhe/ose shërbimeve të TNT-Express, kërkimin dhe zhvillimin. 
 1. Kryerja e marrëveshjeve. Kjo përfshin shërbimet e transportit, ndjekjen e shërbimeve TNT-Express, komunikimin me individë dhe palë të tjera në lidhje me shërbimet, përgjigjen ndaj kërkesave për informacion (të mëtejshëm), zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe përgatitjen e marrëveshjeve (p.sh. lidhni numrin e përcjelljes së dërgesës me llogarinë tuaj për t’ju mundësuar të ndiqni dërgesën tuaj) . 
 1. Menaxhimi i marrëdhënieve dhe marketingu për aktivitetet tregtare. Në përgjithësi, TNT-Express përpunon të dhënat personale sipas nevojës për zhvillimin dhe përmirësimin e produkteve dhe/ose shërbimeve të TNT-Express, menaxhimin e llogarisë, shërbimet e klientit dhe kryerjen e aktiviteteve të marketingut (të synuara) në mënyrë që të krijojë një marrëdhënie me një klient dhe/ose të mbajë si dhe zgjerimi i një marrëdhënieje me një klient, partner biznesi ose furnizues dhe për kryerjen e analizave në lidhje me të dhënat personale për qëllime statistikore dhe shkencore (p.sh. ofrimi i reklamave, sponsorizimeve, programeve të mikpritjes ose fushatave të tjera, komunikimeve dhe përmbajtjeve nga ne në faqet tona dhe ato të palëve të treta më specifike për interesat tuaja). 
 1. Ekzekutimi i procesit të biznesit, menaxhimi i brendshëm dhe raportimi i menaxhimit. Kjo përfshin adresimin e aktiviteteve të tilla si menaxhimi i aseteve të kompanisë, kryerja e auditimeve dhe hetimeve të brendshme, financa dhe kontabiliteti, zbatimi i kontrolleve të biznesit, ofrimi i objekteve të përpunimit qendror për qëllime efikasiteti, menaxhimi i bashkimeve, blerjeve dhe shitjeve dhe Përpunimi i të Dhënave Personale për raportimin dhe analizën e menaxhmentit (p.sh. të kryejë hetime në llogaritë e transportit për të zbuluar mashtrimin). 
 1. Siguria. Të dhënat personale do të përfshihen në përpunim për aktivitete të tilla si ato që përfshijnë shëndetin dhe sigurinë, mbrojtjen e TNT-Express-it dhe klientit, furnizuesit ose aseteve të partnerit të biznesit dhe vërtetimin e statusit të klientit, furnizuesit ose partnerit të biznesit dhe të drejtat e aksesit (p.sh. të sigurojë një kasafortë dhe shërbime të sigurta për transaksione online dhe offline). 
 1. Mbrojtja e interesave jetike të individëve. Kjo përfshin përpunimin e të dhënave kur është e nevojshme për të mbrojtur interesat tuaja jetike ose të individëve të tjerë (p.sh. për arsye urgjente mjekësore). 
 1. Respektimi i detyrimeve ligjore. Kjo trajton përpunimin e të dhënave personale sipas nevojës për pajtueshmërinë me ligjet, rregulloret dhe udhëzimet specifike sektoriale të cilave u nënshtrohet TNT-Express (p.sh. përputhja e emrave të klientëve, furnitorëve dhe partnerëve të biznesit me listat e palëve të mohuara për qëllime të shmangies së konfliktit të interesave, duke siguruar pajtueshmërinë tregtare, kundër pastrimit të parave, kundër ryshfetit ose politika dhe procedura të tjera të pajtueshmërisë). 
 • 6. Kush ka akses në të dhënat tuaja personale? 

Si rregull, TNT-Express ndan të dhënat tuaja personale me palët e treta në rrethanat e mëposhtme: 

 1. Me filialet e tij, grupet operative, filialet dhe divizionet, ose me palët e treta nëse kjo është e nevojshme për qëllimet e listuara më sipër. Nëse është e përshtatshme, TNT-Express do t’u kërkojë palëve të treta të kryejnë aktivitete në një mënyrë në përputhje me politikat dhe udhëzimet e TNT-Express në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. 
 1. Me përpunuesit e të dhënave, pra palët që përpunojnë të dhënat personale në emrin tonë. Në raste të tilla, këto palë të treta përdorin të dhënat tuaja personale vetëm për qëllimet e përshkruara më sipër dhe vetëm në përputhje me udhëzimet tona. TNT-Express do të përdorë vetëm përpunues që ofrojnë garanci të mjaftueshme për të zbatuar masat e duhura teknike dhe organizative dhe për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të subjekteve të të dhënave. 
 1. Me punonjësit e saj nëse dhe në masën e nevojshme për kryerjen e detyrave të tyre. Në një rast të tillë, aksesi do të jepet vetëm nëse dhe në masën e nevojshme për qëllimet e përshkruara më sipër dhe vetëm nëse punonjësi është i detyruar nga konfidencialiteti. 
 1. Nëse dhe kur kërkohet ta bëjmë këtë nga ligji, urdhri i gjykatës ose një proces tjetër ligjor, për shembull, me agjencitë e zbatimit të ligjit ose agjenci të tjera qeveritare, për të krijuar ose ushtruar të drejtat tona ligjore ose në lidhje me një transaksion të korporatës, siç është një shitje , bashkimi, konsolidimi ose shitja e aseteve, ose në rast të pamundur falimentimi. 
 • 7.Sa kohë do të përpunojë TNT-Express të dhënat tuaja personale? 

Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale jo më gjatë se sa është e nevojshme për qëllimin(et) për të cilat ne përpunojmë të dhënat tuaja personale. Pas periudhës së ruajtjes, ne do t’i fshijmë ose anonimizojmë të dhënat tuaja personale, përveç nëse kemi nevojë të mbajmë disa nga të dhënat tuaja personale për një qëllim tjetër. Ne do ta bëjmë këtë vetëm nëse kemi një bazë ligjore për të ruajtur të dhënat tuaja personale. Ne gjithashtu do të sigurojmë që të dhënat personale të jenë të aksesueshme vetëm për atë qëllim tjetër. 

Për shembull, ne kemi nevojë për të dhënat tuaja personale për të kryer procesin e zhdoganimit. Ligjet doganore diktojnë që ne duhet t’i ruajmë / ruajmë – disa prej – atyre të Dhënave Personale. Në përgjithësi, kjo periudhë varion nga 3 në 7 vjet, në varësi të vendit në fuqi dhe ligjeve doganore. Në ato raste, ne do të ruajmë vetëm të dhënat personale të nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore

 • 8.Çfarë masash merr TNT-Express për të mbrojtur të dhënat tuaja personale? 

TNT-Express ka marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale kundër përpunimit aksidental ose të paligjshëm, duke përfshirë duke siguruar që: 

• Të dhënat tuaja personale mbrohen nga aksesi i paautorizuar; 

• Sigurohet konfidencialiteti i të dhënave tuaja personale; 

• Integriteti dhe disponueshmëria e të dhënave tuaja personale do të ruhet; 

• Personeli është i trajnuar për kërkesat e sigurisë së informacioni dhe te dhenave sensistive. 

• Shkeljet aktuale ose të dyshuara të të dhënave raportohen në përputhje me ligjin në fuqi dhe akteve ligjore dhe nenligjore. 

 • 9.Ku i ruan ose transferon TNT-Express të dhënat tuaja personale? 

Për shkak të natyrës së biznesit tonë dhe shërbimeve që u ofrojmë klientëve tanë, TNT-Express mund të ketë nevojë të transferojë të dhënat tuaja personale në vende jashtë vendit ku banoni. 

 • Në çdo rast kur ne transferojmë të dhëna personale, TNT-Express do të sigurojë që një transferim i tillë t’i nënshtrohet masave të duhura mbrojtëse sipas Ligjit  Nr.9887, datë 10.03.2008 ,ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, po ashtu dhe aktet nënligjore dhe Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), ligj Evropian që rregullon të gjithë mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale nga individë brenda BE-së. 
 • 10.Çfarë të drejtash mund të ushtroni në lidhje me të dhënat tuaja personale? 

Bazuar në ligjin e zbatueshëm për përdorimin e të dhënave tuaja personale, ju keni të drejta në lidhje me të dhënat tuaja personale. Vini re se ne do të duhet të balancojmë të drejtat tuaja dhe kërkesën tuaj për t’i ushtruar ato kundrejt të drejtave dhe detyrimeve tona për të përpunuar të dhënat tuaja personale dhe për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e të tjerëve. Një numër i të drejtave që ju keni në lidhje me të dhënat tuaja personale, siç zbatohen në Zonën Ekonomike Evropiane, shpjegohen mëposhtë: 
 

 • E drejta e aksesit, 

Secili prej jush ka të drejtë që në përputhje me nenin 12, “E drejta për akses”, të ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008, i ndryshuar, të ketë akses në të dhënat e tij personale nëpërmjet një kërkese me shkrim drejtuar TNT-EXPRESS ALBANIA. 
Ju keni të drejtën për një kopje të të Dhënave Personale që mbajmë për ju dhe të mësoni detaje se si i përdorim ato. Të dhënat tuaja personale zakonisht do t’ju ofrohen në mënyrë dixhitale. Ne mund t’ju kërkojmë të provoni identitetin tuaj përpara se të jepni informacionin e kerkuar .  

 • E drejta për korrigjim, 

Ne marrim hapa të arsyeshëm për të siguruar që informacioni që mbajmë për ju është i saktë dhe i plotë. Megjithatë, nëse besoni se nuk është kështu, ju keni të drejtë të kërkoni që çdo e dhënë personale e paplotë ose e pasaktë që ne përpunojmë rreth jush të ndryshohet. 

Bazuar në kërkesat e nenit 19 “Detyrimi për korrigjim ose fshirje”, të ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008, i ndryshuar, TNT-EXPRESS ALBANIA ju informon se, në çdo moment që ju do të haseni me një informacion jo korrekt apo të pavërtetë lidhur me të dhënat tuaja personale, mund të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e tyre. 

 • E drejta e fshirjes, 

Ju keni të drejtë të na kërkoni të fshijmë të dhënat tuaja personale, për shembull kur të dhënat personale nuk janë më të nevojshme për qëllimin fillestar për të cilin janë mbledhur, ku të dhënat personale janë vjetëruar ose ku ju tërhiqni pëlqimin tuaj për arsyet mbi të cilat të dhënat përpunohen. Megjithatë, kjo do të duhet të balancohet kundrejt faktorëve të tjerë. Për shembull, ne mund të mos jemi në gjendje të përmbushim kërkesën tuaj për shkak të disa detyrimeve ligjore ose rregullatore. 

 • E drejta e kufizimit të përpunimit 

Ju keni të drejtë të na kërkoni që (përkohësisht) të ndalojmë përdorimin e të dhënave tuaja personale, për shembull kur mendoni se të dhënat personale që mbajmë për ju mund të jenë të pasakta ose ku mendoni se nuk kemi më nevojë të përdorim të dhënat tuaja personale. 

 • E drejta për transportueshmëri të të dhënave 

Ju mund të keni të drejtën të kërkoni që ne t’i transferojmë të dhënat personale që na keni dhënë tek një palë e tretë sipas zgjedhjes suaj. Kjo e drejtë mund të ushtrohet vetëm kur ju na keni dhënë të dhënat personale dhe kur ne i përpunojmë ato të dhëna me mjete të automatizuara në bazë të pëlqimit tuaj ose për të përmbushur detyrimet tona sipas një kontrate me ju. 

 • E drejta për të kundërshtuar 

Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin që bazohet në interesat tona legjitime. Ju gjithashtu mund të na kërkoni të ndalojmë përdorimin e të dhënave tuaja personale për qëllime marketingu në çdo kohë dhe nëse e bëni këtë, TNT-Express menjëherë do të pushojë së përdoruri të dhënat tuaja personale. Për qëllime të tjera të bazuara në interesat tona legjitime, ne nuk do t’i përpunojmë më të dhënat personale mbi atë bazë kur ju paraqisni një kundërshtim, përveç nëse kemi një bazë legjitime bindëse për përpunimin. Megjithatë, vini re se ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë shërbime ose përfitime të caktuara nëse nuk jemi në gjendje të përpunojmë të dhënat personale të nevojshme për këtë qëllim. 

 • E drejta për të tërhequr pëlqimin 

Ne mund të kërkojmë pëlqimin tuaj për të përpunuar të dhënat tuaja personale në raste specifike. Kur ne e bëjmë këtë, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. TNT-Express do të ndalojë përpunimin e mëtejshëm sa më shpejt të jetë e mundur pas tërheqjes së pëlqimit tuaj. Megjithatë, kjo nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit përpara tërheqjes së pëlqimit. 

 • Ju lutemi përdorni këtë lidhje nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja. 
 •  
 • Ju mund të menaxhoni llogaritë tuaja me TNT-Express përmes sa vijon. 
 • Email: [email protected] 
 • Për preferencat tuaja të postës elektronike, vizitoni Qendrën e Preferencave të Email-it. 
 • Telefon: 04234914 
 • Me poste : Adresa: Rruga Mine Peza, Nr.2, Tirana Albania 1016 , apo Rruga Lule Bore, Zogu i zi, Tirana Albania 1025 
 •  
 • 11. A do të ketë përditësime për Rubriken e Privatësisë? 

TNT-Express mund ta përditësojë rubriken e Privatësisë herë pas here. Nëse një amendament ligjor do të ketë një ndikim serioz, TNT-Express do të përpiqet t’ju informojë në mënyrë aktive për ndryshime të tilla. 

 • 12.Rregulla dhe Kushte 
 • T.N.T. Express Albania  merr përsipër të  tërheqë objektet postare nga vendodhja e përcaktuar nga Dërguesi dhe të kryejë shpërndarjen e tyre tek Marrësi. Ofruesi i shërbimit postar do të bëjë çdo përpjekje dhe do të ndërmarr çdo veprim për të arritur dorëzimin sa më shpejtë në përputhje me veprimtarinë e tij. Por, në asnjë rast nuk mban përgjegjësi për vonesën e marrjes, transportit apo dorëzimit të çdo dërgese.  
 • T.N.T. Express Albania  ka për detyrë të kthejë pranë Dërguesit objektet postare të cilat nuk tërhiqen nga Marrësi. 
 • T.N.T. Express Albania  ka për detyrë të përkujdeset për të gjitha objektet postare të marra nga Dërguesi deri në dorëzimin e tyre tek Marrësi. 
 • T.N.T. Express Albania  në rast të pamundësisë së dorëzimit të objekteve postare, për arsye të ndryshme,  ka të drejtë t’i mbajë ato në magazinat e veta maksimumi për 7 (shtatë) ditë nga data e marrjes në dorëzim nga vendodhja e përcaktuar nga Dërguesi, deri në statusin final të dërgesës.  
 • T.N.T. Express Albania nuk është përgjegjës për dëmshpërblim nëse dëmtimi i një objekti ndodh si pasojë e një ambalazhimi të papërshtatshëm të përmbajtjes së objektit postar nga dërguesi. 
 • T.N.T. Express Albania është i detyruar të ruajë sekretin e korrespondencës, si dhe të kujdeset për trajtimin konfidencial të çdo informacioni që merr në lidhje me veprimtarinë e Dërguesit. 
 • T.N.T. Express Albania detyrohet të sigurojë fshehtësinë e objekteve postare, në bazë të ligjit që rregullon mbrojtjen e të dhënave personale.” 
 • T.N.T. Express Albania mban përgjegjësi mbi humbjen ose dëmtimin e dërgesave të lejuara deri në masën që e kushtëzon Rregullorja e Kompanisë TNT Express Albania.  
 • T.N.T. Express Albania nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara objekteve postare nëse provon se: a) transporti i objekteve postare është kryer në përputhje me kushtet dhe termat e përgjithshëm; b) dëmtimi ka ndodhur për shkak të forcës madhore; c) dëmtimi është shkaktuar për faj ose neglizhencë të dërguesit ose si rezultat i natyrës së përmbajtjes së objektit postar; d) përdoruesit e shërbimeve postare janë siguruar me përmbajtjen e objektit postar me mashtrim, për një shumë që e tejkalon vlerën aktuale të përmbajtjes; dh) përdoruesi i shërbimeve postare nuk ka bërë reklamim brenda afatit të caktuar; e) dëmtimi ka ndodhur për shkak të veprimeve të ligjshme të organeve kompetente. 
 • T.N.T. Express Albania nuk mban përgjegjësi për humbjen ose dëmtimin e dërgesave për jashtë Shqipërisë, të cilat përmbajnë të paktën një prej elementeve të mëposhtëm: 
 1. Vlera monetare valutore. 
 1. Mjete identitetifikimi si: pasaporta, letërnjoftime, patenta etj, të këtij lloji. 
 1. Objekte me vlerë kulturore, historike, metale të çmuara etj, të këtij lloji. 
 • Per cdo ankese duhet ti drejtoheni T.N.T Express Albania-s me shkrim ose me e-mail brenda 20 diteve te ofrimit te sherbimit. 
 • Nëse një mosmarrëveshje ndërmjet përdoruesit të shërbimit postar dhe ofruesit të shërbimit postar nuk mund të zgjidhet nëpërmjet procedurave të ankesave, sipas nenit 37, të këtij ligji, përdoruesi, brenda 15 ditëve nga marrja e përgjigjes me shkrim të ofruesit, mund të kërkojë me shkrim nga AKEP-i të zgjidhë mosmarrëveshjen. 
 • AKEP-i shqyrton të gjitha provat në dispozicion dhe, brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës, merr vendim lidhur me mosmarrëveshjen. 
 • Ky vendim është i detyrueshëm për të dyja palët, nëse nuk kundërshtohet brenda 30 ditëve nga dita e marrjes dijeni në gjykatën kompetente, sipas legjislacionit në fuqi. 285. AKEP-i zgjidh mosmarrëveshjet në mënyrë transparente, të shpejtë, objektive dhe jodiskriminuese. 
 • AKEP-i përcakton procedurat dhe strukturën përkatëse për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me anë të një rregulloreje, e cila publikohet në faqen zyrtare të AKEP-it.