Rregullore

L I G J
Nr.8530, date 23.9.1999
PER SHERBIMIN POSTAR NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE
Ne mbeshtetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin e
Keshillit te Ministrave
K U V E N D I
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
V E N D O S I
KREU I
DISPOZITA TE PERGJITHSHME
Neni 1
Objekti i ligjit

Neni 7/1
Kompetencat e Autoritetit Rregullator te Komunikimit
Autoriteti Rregullator i Komunikimit ka keto kompetenca:

 1. Ky ligj rregullon ofrimin e veprimtarive postare, kushtet e kryerjes se sherbimeve
  postare, rolin e shtetit ne sektorin postar, si dhe te drejtat dhe detyrat perkatese te
  operatoreve dhe te perdoruesve.
  Neni 2
  Qellimi
  Qellimi i ketij ligji eshte:
 2. Sigurimi i ofrimit te sherbimit baze postar ne te gjithe territorin e Republikes se
  Shqiperise.
 3. Mbrojtja e interesave te perdoruesve dhe sigurimi i trajtimit te barabarte te tyre.
 4. Nxitja e konkurrences se lire dhe efektive ne ofrimin e sherbimeve postare.
 5. Nxitja e permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sherbimit.
 6. Sigurimi i sekretit te korrespondences dhe trajtimi konfidencial i te gjitha te
  dhenave per perdoruesin.
  Neni 3
  Perkufizime
  Ne kuptim te ketij ligji e ne perputhje me terminologjine nderkombetare ne fushen
  e postave, sipas Glosarit te percaktuar nga Bashkimi Postar i Perbotshem (UPU), termat e
  meposhtme kane kuptimin qe vijon:
  1.”Sherbime postare” kuptohen sherbimet e kryera kundrejt pageses per
  transmetimin e objekteve te postes se letrave ose per transmetimin e kolive te adresuara,
  deri ne nje peshe 30 kg secila. Gjithashtu, “sherbime postare” quhen edhe sherbimet
  kundrejt pageses, qe sigurohen nepermjet mjeteve per transmetimin e objekteve postare.
 7. “Sherbim baze postar” kuptohet pranimi, perpunimi, vijimi dhe dorezimi i
  objekteve te thjeshta te postes se letrave te adresuara, deri ne 2 kg, i kolipostes se
  adresuar deri ne 10 kg, sherbimi i urdher-pagesave postare dhe sherbimi per objektet e
  regjistruara dhe te siguruara. Per koliposten e adresuar nderkombetare, qe hyn nga shtete
  te tjere, kufiri i sherbimit baze shtrihet deri ne 20 kg.
 8. “Objekte postare” kuptohet çdo lloj objekti, i transmetuar nga operatori postar
  (objekte te postes se letrave, koliposta, urdherpagesa postare etj.).
 9. “Transmetim” kuptohet çdo veprimtari e parashikuar per pranimin, perpunimin,
  vijimin dhe dorezimin e objekteve postare tek i adresuari.
 10. “Objekte te postes se letrave” kuptohen letrat, kartpostalet, shtypshkrimet,
  literatura per te verberit, paketat e vogla.
 11. “Objekte te thjeshta postare” kuptohet çdo objekt postar, qe nuk shoqerohet me
  asnje sherbim sigurimi, regjistrimi apo sherbime te tjera speciale.
 12. “Sherbime speciale” kuptohen sherbimi i regjistrimit, i sigurimit dhe i
  regjistrimit, lajmerimmarrja, posta ajrore, sherbimi ekspres, pagimi ne çastin e dorezimit,
  e prishshme, e thyeshme, per t’iu dorezuar vetem te adresuarit.
 13. “Sherbime me vlere te shtuar” kuptohen sherbimet e tjera nga sherbimet baze
  dhe sherbimet speciale, si dhe sherbimet e reja, permbushja e te cilave realizohet nga
  ofruesi i sherbimit, sipas rregullave te tij te biznesit.
 14. “Posta direkte” kuptohet nje komunikim qe ka te beje vetem me material
  reklame ose marketingu dhe qe permban nje mesazh identik, me perjashtim te emrit,
  adreses apo te te dhenave te tjera, te cilat nuk e ndryshojne natyren e mesazhit dhe qe i
  dergohet nje numri te ndjeshem personash. Faturat, deftespagesat dhe mesazhet e tjera
  joidentike nuk do te quhen poste direkte.
 15. “Agjent postar” kuptohet nje person, fizik ose juridik, i autorizuar per kryerjen
  e sherbimeve postare nga nje ofrues i sherbimeve postare.
 16. “Rrjet postar publik” kuptohet teresia e lidhjeve teknike dhe te trafikut te
  zyrave te postes dhe te sherbimeve te transportit, vene ne interes te ofrimit te sherbimeve
  postare nga operatori publik i postave.
 17. “Treg postar” kuptohet tregu i sherbimeve postare te siguruara kundrejt
  pageses.
 18. “Operator publik i postave” kuptohet çdo person juridik qe i ofron publikut
  sherbimet baze postare, sipas nje marreveshjeje qe lidhet per kete qellim ndermjet ketij
  personi juridik dhe Ministrit.
 19. “Sherbime te rezervuara” nenkupton sherbimet e kryera ekskluzivisht nga
  operatori publik i postave, per te permbushur detyrimin e sherbimit baze dhe qe kane te
  bejne me pranimin, perpunimin, transportin dhe dorezimin e objekteve te
  korrespondences se brendshme, me çmim dhe kufi peshe , sic percaktohet ne vendimin e
  Keshillit te Ministrave.
 20. “Ofruesi i sherbimit” kuptohet çdo person juridik apo fizik, i cili i ofron
  publikut sherbime postare.
 21. “Perdorues” kuptohet çdo person, fizik apo juridik, i cili perfiton nga ofrimi i
  sherbimeve postare si nje dergues ose i adresuar.
 22. “Ministri” kuptohet ministria qe mbulon veprimtarine e sherbimeve
  postare.
 23. ”Minister“,kuptohet ministri i ministrise qe mbulon veprimtarine e
  sherbimeve postare.
  19.”Licence individuale”kuptohet e drejta qe ijepet cdo subjekti juridik,
  vendas ose te huaj, qe ploteson kerkesat e legjislacionit shqiptar per sherbimet
  postare , per ofrimin e sherbimeve te tjera nga ato te rezervuara, qe perfshihen ne
  sherbimin baze postar.
  20.”Licence e pergjithshme “kuptohet e drejta qe i jepet cdo subjekti fizik
  juridik, vendas apo te huaj,qe ploteson kerkesat e legjislacionit shqiptarper
  sherbimet postare , per ofrimin e sherbimeve te tjera nga ato te rezervuara, qe nuk
  perfshihen ne sherbimin baze postar.
  21.”Autoriteti Rregullator i Komunikimit” kuptohet njesia qe pergjigjet
  per rregullimin, ne shkalle kombetare, te veprimtarise se sherbimeve postare
  Neni 4
  Perdorimi i sherbimeve postare
  Te gjithe shtetasit, shqiptare ose te huaj, rezidente te perhershem apo te
  perkohshem ne Republiken e Shqiperise, kane te drejte te perdorin sherbimet postare, ne
  menyre te barabarte, ne perputhje me dispozitat e ketij ligji.
  Neni 5
  Sherbimi postar nderkombetar
  Sherbimi postar nderkombetar rregullohet ne perputhje me dispozitat e ketij ligji,
  me konventat e organizatave nderkombetare, ne te cilat eshte anetaresuar Republika e
  Shqiperise, me marreveshjet dypaleshe ose shumepaleshe, te lidhura ndermjet Ministrise
  dhe ofruesve te sherbimit.
  KREU II
  ROLI I SHTETIT NE SEKTORIN POSTAR
  Neni 6
  Roli i shtetit
  1.Ministria, nepermjet Drejtorise ne varesi te se ciles eshte veprimtaria e
  sherbimeve postare, ushtron qeverisjen shteterore te sherbimeve postare ne
  Republiken e Shqiperise duke percaktuar dhe politiken e strategjine e zhvillimit te
  postave brenda kuadrit te vendosur nga ky ligj.
  2.Autoriteti Rregullator i Komunikimit mbikqyr zbatimin e kuadrit
  rregullator te percaktuar nga ky ligj dhe nga politikat e Keshillit te Ministrave.
  3.Keshilli i Ministrave , me propozim te Ministrit dhe ne keshillim me
  Autoritetin Rregullator te Komunikimit dhe shoqatat e konsumatoreve, ndermerr te
  gjitha vendimet e nevojshme per permbushjen e objektivave te politikes se zhvillimit
  te postave.
  Neni 7
  Detyrat e Ministrise
  Drejtoria pergjegjese per sherbimin postar ne Ministri ushtron keto detyra:
 24. Zhvillon Politiken e Sektorit Postar. nepermjet Strategjise dhe principeve te
  zhvillimit te sherbimeve postare, hapave dhe drejtimeve per zhvillimin e
  tregut dhe te infrastruktures postare dhe detyrave qe lidhen me integrimin
  Evropian.
 25. Propozon ne Keshillin e Ministrave aktet ligjore due nenligjore qe
  rregullojne veprimtarite dhe sherbimet postare.
 26. Propozon ne Keshillin e Ministrave masa qe sigurojne kryerjen e sherbimit
  baze postar.
 27. Propozon ne Keshillin e Ministrave miratimin e tarifave postare te
  sherbimeve baze dhe te sherbimeve te rezervuara.
 28. Propozon ne Keshillin e Ministrave marrjen e masave per zbatimin e
  kerkesave te parashikuara ne nenin 15 te ketij ligji.
 29. Propozon Marreveshjen me operatorin public te postave, per detyrat dhe
  treguesit qe ai duhet te plotesoje per rrespektimin e detyrimeve per kryerjen
  e sherbimit baze.
 30. Ushtron kontroll mbi veprimtarine e operatorit publik te postave per
  plotesimin e kushteve te marreveshjes se lidhur , per sigurimin e sherbimit
  baze.
 31. Mbledh nga operatoret dhe ofruesit e sherbimeve, qe i nenshtrohen ketij
  ligji, cdo informacion te nevojshem per ushtrimin e funksioneve te veta dhe
  publikon ato informacione, qe lidhen me ecurine e pergjithshme te sektorit
  postar ne Republiken e Shqiperise.
 32. Perfaqeson Republiken e Shqiperise ne Bashkimin Postar te
  Perbotshem(UPU), si dhe ne organizatat dhe strukturat Evropiane dhe
  rajonale pergjegjese per sherbimet postare si dhe ne nenshkrimin e
  traktateve dhe te marreveshjeve nderkombetare ne fushen e postave.Ndjek
  zbatimin e detyrimeve per sektorin postar qe rrjedhin nga traktatet due
  marreveshjet nderkombetare, net e cilat aderon apo eshte pale Republika e
  Shqiperise.
 33. Bashkepunon me organe e pushtetit vendor per ceshtjet e sherbimit postar.
 1. Nxit zhvillimin e sektorit postar duke zbatuar procedurat e licencimit, ne
  perputhje me legjislacionin ne fuqi.
 2. Jep licencat ne baze te percaktimeve te ketij ligji dhe mbikqyr rrespektimin e
  kushteve te licencave.
 3. Kontrollon cilesine e sherbimeve te ofruara nga operatoret dhe kerkon qe ato
  te perputhen me standardet e caktuara.
 4. Harton dhe miraton standardet dhe kushtet teknike, ne perputhje me
  rekomandimet e organizmave nderkombetare.
 5. Kujdeset qe konkurrenca ndermjet operatoreve te postave te mbeshtetet ne
  parimet e transparences , mosdiskriminimit due ndershmerise.
 6. Zhvillon draftet e akteve normative qe rrjedhin nga ky ligj, per rregullimin.
 7. Kerkon nga ofruesit e sherbimeve postare te japin cdo lloj informacioni qe
  mund te jete i nevojshem per performancen e funsioneve te rregullimit, duke
  garantuar ruajtjen sekretit per informacionin e dhene.
 8. Miraton kodet postare per rrjetet e operatoreve qe ofrojne sherbimin baze,
  si dhe bar-kodet e objekteve postare dhe te urdherpagesave postare ne
  perputhje me kerkesat nderkombetare dhe mban rregjistra te ketyre
  kodeve.
 9. Zhvillon dhe adapton standarde per percaktimin e densitetit te pikave te
  aksesit per rrjetet postare me qellim qe ofrimi i sherbimit baze (numri dhe
  densitetit), te jene ne perputhje me nevojat nevojat e perdoruesve.
 10. Zhvillon metodologjine e hartimit te tarifave per sherbimin baze, e cila
  paraqitet per miratim ne keshillin e Ministrave.
 11. Autoriteti Rregullator i Komunikimit perfaqeson Republiken e Shqiperise ne
  organizaten nderkombetare rregullatore te sherbimeve postare.
 12. Cdo vit Enti Rregullator i Komunikimit pergatit dhe paraqet ne Keshillin e
  Ministrave dhe ne Parlament nje raport mbi punen ne fushen e sherbimeve
  postare i cili mban detyrimisht:
  a.nje analize te ofrimit te sherbimit baze postar, me nje vleresim te
  cilesise dhe efikasitetin e sherbimit, situaten e sherbimeve te rezervuara.
  b.Nje analize te tregut te sherbimeve postare dhe perspektivat e zhvillimit
  te tij.
  c.raporti do te publikohet ne buletinin e ARK si dhe ne faqen e tij te
  internetit.
  13.Autoriteti Rregullator i komunikimit duhet te informoje publikun dhe te
  drejtoje konsultime e diskutime te rendesishme publike ne lidhje me ceshtjet e
  sherbimeve postare.
  KREU III
  SHERBIMET POSTARE
  Neni 8
  Objektet, veprimtarite dhe sherbimet postare
  1.Objektet postare perfshijne:
  a) korrespondencen: letrat, kartpostalet, shtypshkrimet, mostrat, literaturen per te
  verberit, paketat e vogla;
  b) koliposten;
  c) telefaksin;
  ç) urdherpagesat.
  2.Veprimtaria postare mbulon fushat e meposhtme:
  a) prodhimin, emetimin, venien ne qarkullim dhe terheqjen nga qarkullimi te
  pullave postare dhe te objekteve te lidhura me to;
  b) pranimin, perpunimin, vijimin dhe shperndarjen e objekteve postare.
  3.Veprimtarite e percaktuara ne piken 2 shkronja “a” te ketij neni, do te ushtrohen
  nga organi shteteror, qe e mbulon kete veprimtari. Veprimtarite e percaktuara ne piken 2
  shkronja “b” te ketij neni, do te ushtrohen ne perputhje me dispozitat e ketij ligji, ne baze
  te marreveshjes, te licences apo te lejes perkatese.
  4.Veprimtarite postare te percaktuara ne piken 2 shkronja “b” te ketij neni, te cilat
  ushtrohen rregullisht kundrejt nje pagese, do te tarifohen si sherbime postare.
  5.Perveç veprimtarive postare te paraqitura ne piken 2 te ketij neni, operatori
  publik i postave mundet, bazuar ne kontratat perkatese, te ushtroje edhe veprimtari te
  tjera si:
  a) sherbime financiare dhe bankare;
  b) veprimtari sigurimi;
  c) sherbim te transportit dhe te shperndarjes se librave dhe te gazetave;
  ç) bashkepunim ne sherbimin telegrafik dhe te transmetimit te te dhenave me
  operatoret qe ofrojne keto sherbime;
  d) bashkepunim ne sherbimin telefonik publik nepermjet kabinave telefonike
  publike me operatoret qe ofrojne keto sherbime;
  dh) sherbimin e ndermjetem per qarkullimin e parave (kryerja e veprimeve bankare
  per llogari te te treteve);
  e) transferim parash;
  e) sherbime te tjera.
  Veprimtarite e siperpermendura mund te ushtrohen vetem nese ushtrimi i tyre nuk
  demton standardet e ofrimit te sherbimit baze dhe nuk jane ne kundershtim me
  legjislacionin, qe rregullon keto sherbime.
  Neni 9
  Objekte qe ndalohen te transmetohen nga posta
  Ndalohet te transmetohen ne rruge postare objektet, permbajtja e te cilave bie
  ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi ose me marreveshjet nderkombetare, ne te cilat
  shteti shqiptar eshte pale.
  KREU IV
  SHERBIMI BAZE
  Neni 10
  Sigurimi i sherbimit baze
 13. Sherbimi baze postar duhet t’i ofrohet çdo perdoruesi, ne te gjithe territorin, me
  nje çmim unik dhe te perballueshem dhe me nje cilesi te mire. Sherbimi baze postar duhet
  te sigurohet per çdo dite pune, por jo me pak se 5 dite ne jave, me perjashtim te
  rrethanave ose te kushteve gjeografike, qe gjykohen te veçanta nga Ministri.
 14. Sherbimi baze postar i ngarkohet operatorit publik te postave nga Ministri, ne
  emer te shtetit dhe ne baze te marreveshjes qe lidh me te, siç percaktohet ne nenin 12 te
  ketij ligji.
 15. Sigurimi i sherbimit baze postar do te realizohet brenda 2 vjetesh nga hyrja ne
  fuqi e ketij ligji.
  Neni 11
  Sherbime te rezervuara
 16. Operatori publik i postave qe te permbushe detyrimin e sherbimit baze postar,
  duhet qe ne menyre ekskluzive:
  a) te autorizohet per prodhimin, emetimin, venien ne qarkullim dhe terheqjen nga
  qarkullimi te pullave postare dhe te objekteve te lidhura me to;
  b) te kete te drejten e transportimit te objekteve te thjeshta te postes se
  letrave te brendshme, ne peshen qe do te percaktohet ne vendimin e Keshillit te
  Ministrave.Ketu perfshihen dhe objektet e postes se drejtperdrejte;
  c) te kete te drejten e vendosjes se kutive postare ne vendet publike.
 17. Ben perjashtim nga zona e rezervuar korrespondenca vetjake apo e biznesit, e
  cila shperndahet vete, pa pagese dhe pa ndermjetesine e te treteve.
 18. Kushtet e nxjerrjes se pullave postare, veçanerisht rregullimet per hartimin e
  planit vjetor te nxjerrjes se pullave postare, pershkrimin, numrin e serive dhe karakterin e
  tyre, percaktohen nga Keshilli i Ministrave.
 19. Kushtet e hollesishme te zbatimit, si dhe te drejtat dhe detyrat qe rrjedhin nga
  dhenia e ekskluzivitetit, sipas pikes 1 shkronjave “b” dhe “c” te ketij neni, percaktohen
  ne marreveshjen qe Ministri lidh me operatorin publik te postave.
  Neni 12
  Rregullimi i operatorit publik te postave
  1 Ne marreveshjen qe lidhet ndermjet Ministrit dhe operatorit publik te postave
  percaktohen sherbimet e ofruara dhe detyrat e te drejtat e operatorit publik te postave per
  sigurimin e sherbimit baze postar, qe lidhen me te drejtat ekskluzive dhene per kete
  qellim.
 20. Marreveshja lidhet me afat 20-vjeçar dhe rishihet çdo 4 vjet, me synimin per te
  pasqyruar ndryshimet qe burojne nga evoluimi i tregjeve postare dhe i kushteve te
  pergjithshme.
  3.Ne marreveshjet do te trajtohen:
  a)misioni dhe orientimet strategjike te operatorit publik te postave;
  b)standardet e sherbimit dhe objektivat cilesore;
  c)menyrat dhe mjetet e kontrollit te kryerjes se sherbimit;
  ç)publikimin e detajeve te sherbimit baze postar per kushtet dhe pikat e aksesit, si
  dhe te dendurise ne pranimin dhe shperndarjen e objekteve postare;
  d)procedurat e trajtimit te reklamacioneve;
  dh)objektivat financiare dhe treguesit e drejtimit;
  e) parimet e vendosjes se tarifave per sherbimet e rezervuara (qe lidhen me te
  drejtat ekskluzive te operatorit publik te postave), per sherbimet baze postare dhe
  miratimi i tyre;
  e) menyra e mbajtjes se llogarive per te siguruar transparencen e tyre;
  f) plani i biznesit;
  g) politika e investimeve dhe ajo kerkimore-shkencore;
  gj) politika e zhvillimit te burimeve njerezore;
  h) kerkesat e bashkepunimit teknik dhe te trafikut me ofruesit e tjere te
  sherbimeve baze postare, per te siguruar trajtimin jodiskriminues te tyre dhe per shlyerjet
  e detyrimeve reciproke;
  i) te dhenat statistikore te veprimtarise dhe periodiciteti i tyre.
 21. Kur operatori publik i postave nuk permbush kushtet e marreveshjes, Ministri,
  pasi ka ndjekur gjendjen e ofrimit te sherbimit baze postar dhe ka marre te gjitha masat
  per mbeshtetjen e tij, duke perfshire dhe ato te parashikuara ne nenin 33 te ketij ligji, dhe
  me gjithe perpjekjet e tij nuk eshte arritur rezultati i pritshem, nderhyn ne rishikimin e
  kushteve te marreveshjes ne afate me te shkurtra nga ato te parashikuara ne piken 2 te
  ketij neni. Pershkrimi i detajuar i masave te mesiperme do te behet ne marreveshjen qe
  lidhet me operatorin publik te postave.
  Neni 13
  Bashkepunimi ne sherbimin postar
 22. Operatori publik i postave mund te perfitoje nga veprimtaria e nje
  bashkepunuesi (agjenti postar) per kryerjen e sherbimeve qe i jane besuar atij.
 23. Agjenti postar nuk mund te ushtroje veprimtari te tjera jopostare, te cilat bien
  ndesh me kushtet per permbushjen e veprimtarise postare.
 24. Autoriteti Rregullator i Komunikimit percakton kushtet me plotesimin e te
  cilave, agjentit postar i jepet e drejta te perdore shprehjet “poste” dhe “postare”.
  Neni 14
  Veprimtarite e sherbimit
 25. Operatori publik i postave duhet te informoje publikun per sherbimet qe
  ofrohen, orarin dhe standardet e sherbimit.
 26. Rregullat e detajuara te ofrimit te sherbimit baze postar nga operatori publik i
  postave percaktohen ne “Rregulloren e sherbimit baze postar”, e cila miratohet nga
  Drejtoria qe mbulon sherbimet postare.
  Neni 15
  Situatat e jashtezakonshme
 27. Ministri ne koordinim me organet kompetente perkatese percakton
  kushtet dhe procedurat per operimin e rrjeteve postare si dhe ofrimin e sherbimeve
  postare ne kushtet e gjendjes se jashtezakonshme, te shpallur sipas dispozitave
  perkatese ligjore. Ministri mund te kufizoje ose pezulloje perkohesisht ofrimin e
  sherbimeve baze postare nga operatori publik i postave.
 28. Ne rastet e specifikuara ne piken 1 te ketij neni, asnje ankese per demshperblim
  ose shlyerje detyrimi nuk mund te behet kunder operatorit publik te postave.
 29. Operatoret postare asistojne per sigurimin e sherbimeve postare ne
  kushtet e gjendjes se jashtzakonshme .
  4.Detyrimet e operatoreve postare dhe kerkesat e kufizimet te cilat jane te
  lidhura me sigurine dhe mbrojtjen e vendit si dhe gjate krizave jo ushtarake por
  natyrore, percaktohen ne licencat individuale.
  KREU V
  LICENCAT
  Neni 16
  Licencat individuale
 30. Ofrimi i sherbimeve te tjera nga ato te rezervuara, por qe perfshihen ne
  sherbimet baze postare, behet ne baze te nje licence qe jepet nga Autoriteti Rregullator
  i Komunikimit..
  2.Autoriteti Rregullator i Komunikimit percakton procedurat e dhenies se licencave,
  permbajtjen e tyre, si dhe kushtet e modifikimit, te pezullimit dhe te revokimit te
  licencave.
 31. Dhenia e licences eshte e kushtezuar me:
  a) regjistrimin e pretenduesit si person juridik ne gjykate;
  b) mungesen e pengesave ligjore per te ushtruar nje veprimtari te tille;
  c) angazhimin e aplikuesit per permbushjen e kerkesave themelore, qe kane te
  bejne me konfidencialitetin, sigurine e rrjetit postar per mallrat e rrezikshme, mbrojtjen e
  te dhenave, si dhe te kerkesave te ketij ligji dhe te akteve te tjera, ligjore e nenligjore,
  perkatese;
  ç) detyrimin e tyre qe te respektojne te drejtat ekskluzive qe i jepen operatorit
  publik te postave;
  d) zoterimin e kushteve materiale dhe teknike, te domosdoshme per ofrimin e
  sherbimit.
 32. Licenca perfshin:
  a) fushen per te cilen jepet (sherbimet qe perfshihen dhe shtrirja gjeografike e
  tyre, rajonale apo kombetare);
  b) kohezgjatjen e licences;
  c) te dhena mbi kushtet e ofrimit dhe treguesit cilesore te sherbimit;
  ç) te dhena per menyrat e kompensimit, ne rastet e mospermbushjes se sherbimit
  dhe trajtimi i reklamacioneve.
 33. Licenca mund te perfshije edhe detyrime te sherbimit baze postar, ne rastet kur
  Autoriteti Rregullator i Komunikimit e gjykon te nevojshme nje gje te tille per
  sigurimin e ketij sherbimi.
 34. Mosmiratimi i dhenies se licenses shoqerohet me shpjegimet perkatese.
  Neni 17
  Licencat e pergjithshme
 35. Sherbimet e tjera postare, qe nuk perfshihen ne sherbimin baze postar,
  ushtrohen pas dhenies se licences se pergjithshme nga Autoriteti Rregullator i
  Komunikimit.
  2.Procedura per dhenien e licences se pergjithshme percaktohet nga
  Autoriteti Rregullator i Komunikimit.
  3.Nje licence e pergjithshme mund t’i jepet nje personi fizik ose juridik, i cili:
  a) ploteson kerkesat themelore te konfidencialitetit, te sigurise dhe te
  mbrojtjes te se dhenave, si dhe respekton te drejtat ekskluzive qe i jepen operatorit
  publik;
  b) ploteson kerkesat e nevojshme, sipas legjislacionit ne fuqi, per te ushtruar
  veprimtarine postare.
 36. Ofruesi i sherbimit eshte i detyruar te njoftoje Autoritetin Rregullator te
  Komunikimit per pezullimin dhe perfundimin e veprimtarise se tij, te pakten 30 dite
  para marrjes se nje veprimi te tille.
 37. Ofruesi i sherbimit duhet t’ia paraqese tarifat per dijeni Autoriteti
  Rregullator te Komunikimit te pakten 15 dite para venies se tyre ne zbatim, si dhe te
  jape çdo informacion qe i kerkohet nga ai per kryerjen e funksioneve te saj.
  6.Nje ofrues i sherbimit, qe ofron sherbimet ne baze te nje licence
  individuale, sipas nenit 16 te ketij ligji, nuk ka nevoje per licence te pergjithshme
  nga Autoriteti Rregullator i Komunikimit, siç parashikohet ne kete nen.
  Neni 18
  Kontrolli i sherbimeve postare
  1.Autoriteti Rregullator i Komunikimit do te kontrolloje permbushjen e
  sherbimeve postare sipas kerkesave te ketij ligji.
  2.Autoriteti Rregullator i Komunikimit percakton rregullat e detajuara per
  ushtrimin e kontrollit.
  3.Autoriteti Rregullator i Komunikimit detyron personat, qe ofrojne sherbimin
  postar pa leje:
  a) te nderpresin ofrimin e sherbimit postar dhe te paguajne gjoben perkatese;
  b) te nisin procedurat per marrjen e lejes perkatese, nese kerkon te vazhdoje
  veprimtarine.
 38. Nese Autoriteti Rregullator i Komunikimit, gjate kryerjes se kontrolleve
  veren devijime te dispozitave te ketij ligji, shkelje te rregullave ligjore perkatese, te
  kushteve te licences individuale ,te licences se pergjithshme dhe te rregullores se
  miratuar, te cilat nuk formojne veper penale, por perbejne kundervajtje administrative,
  ajo duhet:
  a) te vendose gjobe dhe te kerkoje nga ofruesi i sherbimit te nderprese devijimin,
  duke vene nje kufi kohor per realizimin e tij;
  b)te pezulloje veprimtarine e ofruesit te sherbimit;
  c) te marre masa per terheqjen e licences se pergjithshme ose te propozoje
  revokimin e licences individuale,
  ç) te zbatoje sanksionet qe parashikohen ne dispozita ligjore te veçanta.
 39. Ne rastin kur licenca e pergjithshme terhiqet ne baze te pikes 4 shkronja “c” te
  ketij neni nuk jepet e re per tre vjet nga dita e hyrjes ne fuqi te vendimit per terheqjen.
 40. Per rastet e kundervajtjeve administrative mbahet procesverbal nga punonjesit e
  Autoriteti Rregullator te Komunikimit, te cilet propozojne marrjen e njeres prej
  masave te parashikuara ne piken 4. Vendimi jepet nga Autoriteti Rregullator i
  Komunikimit.
 41. Kunder vendimit te Autoritetit Rregullator te Komunikimit mund te behet
  ankim prane Ministrit brenda 10 diteve nga dita e njoftimit te vendimit. Ministri
  brenda 30 diteve duhet te shprehe qendrimin e tij per kete vendim. Kunder
  vendimit te Ministrit mund te behet ankim ne gjykate brenda 5 diteve nga dita e
  njoftimit te tij , ne perputhje me Kodin e Procedures Civile,kreu”Gjykimi
  imosmarreveshjeve administrative”.
  KREU VI
  KONTRATA E SHERBIMIT POSTAR
  Neni 19
  Plotesimi i kushteve te kontrates
 42. Ne perputhje me kontraten e sherbimit postar, operatori publik i postave eshte i
  detyruar te pranoje, te perpunoje, te vijoje dhe te shperndaje tek i adresuari çdo objekt
  postar qe i pergjigjet kerkesave te paraqitura ne dispozitat ligjore perkatese, standardet
  dhe rregulloret e sherbimit. Operatori publik i postave mund te kundershtoje plotesimin e
  kontrates vetem ne rastet e percaktuara ne pikat 2 dhe 3 te ketij neni.
 43. Operatori publik i postave eshte i detyruar te refuzoje plotesimin e kontrates
  per çdo sherbim qe perfshihet ne fushen e veprimtarise se tij nese:
  a) marrja persiper e detyrimit bie ndesh me “Rregulloren e sherbimit baze postar”
  apo me marreveshjet nderkombetare;
  b) permbajtja e objektit ne menyre te dukshme demton ose rrezikon jeten,
  shendetin, teresine trupore ose mjedisin;
  c) objekti nuk ploteson specifikimet, te cilat lidhen me objektet qe i nenshtrohen
  shperndarjes se kushtezuar.
 44. Objektet postare qe permenden ne piken 2 te ketij neni dhe kushtet e postimit
  te tyre do te pershkruhen dhe do te percaktohen nga operatori publik i postave ne
  rregulloret e tij te sherbimit. Gjithashtu, operatori publik i postave merr masat e duhura
  per publikimin e tyre.
 45. Operatori publik i postave mund te mos pranoje te lidhe nje kontrate nese:
  a) ofrimi i sherbimit eshte pezulluar ose kufizuar ne perputhje me nenin 15 te
  ketij ligji;
  b) per arsye qe dalin jashte sferes se veprimtarise se tij, nuk zoteron kushtet e
  operimit te domosdoshem per sigurimin e sherbimit.
 46. Ne pranimin e objekteve me vendmberritje jashte kufijve te Republikes se
  Shqiperise, operatori publik i postave eshte i detyruar te paralajmeroje derguesin per
  ndonje ndalim apo kufizim per importet, qe eshte ne fuqi ne shtetin e mberritjes te te
  adresuarit ose ne shtetet tranzite e qe ndikojne ne objektet ne dalje.
  Neni 20
  Pranimi
 47. Pranimi i nje objekti ose marrja persiper e nje sherbimi nenkupton lidhjen e nje
  kontrate ndermjet operatorit publik te postave dhe perdoruesit.
 48. Vendosja e nje objekti ne nje kuti postare te instaluar nga ofruesi i sherbimit
  per kete qellim, ose ne nje pajisje tjeter, qe i sherben po ketij qellimi, eshte e
  barazvlefshme me pranimin e ketij objekti.
 49. Pranimi nje objekti te regjistruar (objekte te postes se letrave, te pranuara ne
  perputhje me sherbimet speciale te regjistrimit, te regjistrimit dhe deklarimit te vleres,
  koliposta, letra dhe koliposta te postuara me vlere te deklaruar, telefaks dhe
  urdherpagese) quhet i realizuar kur objekti merret ne dorezim nga operatori publik i
  postave, i cili, ne te njejten kohe, i jep derguesit nje deftese pranimi.
 50. Nje leter dhe nje koliposte mund te postohet me nje deklarate te vleres, e cila
  eshte e kufizuar ne trafikun e brendshem dhe te jashtem, nderkohe qe, nese objekti ka si
  vendmberritje nje shtet te huaj, deklarata e vleres nuk mund te kaloje kufirin e percaktuar
  nga vendi i mberritjes dhe te bere te njohur publikisht ne rregulloret perkatese.
 51. Pranimi i parave per t’u derguar me poste quhet i realizuar me marrjen ne
  dorezim te parave nga ofruesi i sherbimit dhe dhenien prej tij te pjeses se njoftimit te
  transferimit, i cili verteton marrjen ne dorezim. Pjesa tjeter e njoftimit te transferimit, qe i
  mbetet operatorit publik te postave, do te trajtohet si nje objekt i regjistruar.
  Neni 21
  Detyrimi
 52. Detyrimi per sherbimin postar duhet te paguhet, ne perputhje me dispoziten
  perkatese te rregullores se sherbimit, me ane te pullave postare, ne nje menyre tjeter te
  vertetuar ose me para ne dore. Ne rastet e specifikuara ne rregulloret e sherbimit, detyrimi
  mund te paguhet me dorezimin e objektit.
 53. Objektet e postes se letrave te organeve shteterore dhe te pushtetit gjyqesor,
  meqenese jane dokumente zyrtare, mund te postohen si objekte te regjistruara, duke
  perdorur njoftimin e dorezimit te hartuar per kete qellim, nese, mbeshtetur ne
  legjislacionin perkates, marrja ne dorezim e dokumentit sherben si baze per llogaritjen e
  nje kufiri kohor, fillimi apo perfundimi i te cilit eshte subjekt i pasojave ligjore, ne
  perputhje me ligjin.
 54. Ne rastin e mospermbushjes se kontrates se sherbimit postar, perfshire edhe
  humbjen e objektit, operatori publik i postave eshte i detyruar te ktheje detyrimin e
  paguar. Operatori publik i postave nuk eshte i detyruar te ktheje, ne raste te tilla,
  detyrimin e paguar per objektet e thjeshta.
  Neni 22
  Vijimi
 55. Operatori publik i postave eshte i detyruar te vijoje, ne menyre te sigurte,
  objektet e pranuara.
 56. Operatori publik i postave eshte i lire te zgjedhe rrugen dhe menyren e
  transportimit te objekteve, me perjashtim te postes ajrore, e cila duhet te vijohet si e tille.
  Neni 23
  Dorezimi
 57. Objektet postare, me perjashtimin e bere ne pikat 2 dhe 3 te ketij neni, duhet t’i
  dorezohen te adresuarit ne vendin e treguar nga derguesi (me poshte referohet: adresa).
  Ne rastin e personave juridike, perfaqesues i tyre autorizohet te marre ne dorezimin
  objektet e adresuara per to.
 58. I adresuari privat ose perfaqesuesi i permendur ne piken 1 te ketij neni mund te
  autorizoje te tjeret per te marre ne dorezim objektet postare.
 59. Operatori publik i postave mund t’i dorezoje nje objekt te adresuar nje personi
  privat, nese derguesi nuk ka dhene ndonje instruksion tjeter, nje marresi zevendesues (nje
  person i caktuar, i cili mund te marre persiper objektet per te adresuarin pa autorizim,
  duke patur te njejtat te drejta si i adresuari) ose ta dorezoje ate terthorazi, siç percaktohet
  ne piken 4 te ketij neni.
 60. Operatori publik i postave do t’ia dorezoje nje objekt postar ne vend te te
  adresuarit nje marresi te autorizuar (dorezim terthor), duke shkarkuar pergjegjesine ne
  adresen e dhene, e cila eshte ajo e nje:
  a) njesie ushtarake;
  b) vendit te vuajtjes se denimit dhe ato te edukimit;
  c) institucioni shendetesor ose te perkujdesjes sociale;
  ç) hoteli, konvikti punonjesish ose studentesh;
  d) personi juridik.
 61. Ne vend te adreses se treguar nga derguesi, nje objekt mund te dorezohet ne
  zyren e operatorit publik te postave, nese:
  a) derguesi ose i adresuari kane dhene instruksione te tilla;
  b) asnje person i caktuar per te marre objektet nuk eshte gjetur ne adresen e
  treguar nga derguesi;
  c) dorezimi ne adrese kufizohet nga natyra dhe percaktimet per vleren e disa lloje
  objektesh.
 62. Nje objekt i paregjistruar mund te dorezohet, duke e vendosur ate ne nje kuti
  postare, private ose ne nje grup kutish te vena ne adresen e treguar.
 63. Nje objekt i regjistruar mund te dorezohet duke perdorur kuti postare, ne rastin
  kur ka deshtuar perpjekja e pare per ta dorezuar ate dhe, megjithese operatori publik i ka
  lene te adresuarit nje njoftim per objektin ne fjale, perpjekja e perseritur per te dorezuar
  objektin ne kohen e percaktuar ne njoftim, gjithashtu, nuk eshte realizuar.
  Neni 24
  Rastet kur objekti vleresohet i padorezueshem
 64. Nje objekt quhet i padorezueshem nese:
  a) per shkak te arsyeve, qe nuk varen nga operatori publik i postave, objekti, pasi
  eshte mbajtur per nje muaj ne dispozicion te marresit, ne perputhje me rregulloret e
  sherbimit dhe nuk eshte realizuar dorezimi i tij marresit, nuk mund te dorezohet tek i
  adresuari ose te kthehet te derguesi;
  b) detyrimi per t’u paguar nuk ka qene paguar as nga derguesi, as nga marresi.
 65. Ne rastet e percaktuara ne piken 1 te ketij neni, ofruesi i sherbimit eshte i
  detyruar te ruaje objektin deri ne 1 vit nga data e postimit te tij.
 66. Operatori publik i postave, ne rastin kur nuk ka mundesi, gjate periudhes se
  ruajtjes, te dorezoje apo te ktheje objektin, atehere, pas nje viti, ai ka te drejte:
  a) te shese objektin dhe te paguaje shumen e fituar ne kete menyre, pas zbritjes se
  detyrimit dhe shpenzimeve te veta, ne perfitim te shtetit;
  b) te paguaje shumen ne fitim te shtetit, ne rastin e parave te derguara me poste;
  c) te ktheje dokumentin e perfshire ne objekt, te hartuesi i tij;
  ç) te asgjesoje objektin, nese nuk shitet.
  Neni 25
  Marredheniet me doganen
 67. Operatori publik i postave do t’i paraqese autoritetit doganor per inspektim, ne
  prani te perfaqesuesit te vet, objektet qe vijne nga jashte dhe ato qe dergohen per jashte
  dhe qe jane objekt i kontrollit doganor.
 68. Objektet e parashikuara ne piken 1 te ketij neni qe vijne nga jashte, do te
  vijohen nga ofruesi i sherbimit, ne perputhje me dispozitat ligjore perkatese, ne zyren e
  doganes perkatese, vendosja e se ciles percaktohet me marreveshje te veçante me
  autoritetin doganor.
  3.Operatori publik i postave do t’ia ktheje derguesit objektet e papershtatshme per
  zhdoganim, me perjashtim te rastit kur derguesi jep instruksion tjeter ose rregullat
  doganore parashikojne ndryshe.
  Neni 26
  Pergjegjesia per plotesimine kontrates se sherbimit postar
 69. Operatori publik i postave mban pergjegjesi per permbushjen e kontrates se
  sherbimit postar, perfshi demtimin qe i eshte shkaktuar objektit, mungesen e permbajtjes,
  humbjen, si dhe vonesen e tij, ne perputhje me rregullat e sherbimit, duke lejuar
  perjashtimet e bera ne kete ligj.
  2.Ne trafikun nderkombetar do te zbatohen rregullat e marreveshjeve
  nderkombetare, ne te cilat eshte pale dhe Republika e Shqiperise.
 70. Ne lidhje me pagesat nepermjet sherbimit te urdherpagesave, brenda dhe jashte
  vendit, operatori publik i postave mban pergjegjesi per ate shume per te cilen provohet
  me dokumente, se nuk eshte kryer shlyerja.
 71. Operatori publik i postave, ne baze te rregulloreve qe mbulojne fushen e
  veprimtarise se tij ose nga dispozita te veçanta te kontrates, mund te marre persiper
  detyrime me te medha pergjegjesie.
 72. Per demet e shkaktuara ndryshe nga ato qe jane parashikuar ne kontrate, sikurse
  dhe per demet e shkaktuara me qellim, nga pakujdesia ose nga nje akt kriminal, operatori
  publik i postave mban pergjegjesi ne perputhje me dispozitat e Kodit Civil.
  Neni 27
  Rastet e perjashtimit nga pergjegjesia
 73. Operatori publik i postave nuk mban pergjegjesi ne fushen e sherbimit postar:
  a) per ndonje dem si rezultat i dorezimit te gabuar, humbjes, demtimit ose
  shkaterrimit te nje objekti te thjeshte postar;
  b) nese demi lidhet me karakteristika te brendshme, te cilat s’mund te shquhen nga
  jashte, me paketim te papershtatshem ose rezulton nga nje adrese e pamjaftueshme;
  c) nese demi eshte rezultat i nje shkaku te pashmangshem, qe bie jashte fushes se
  veprimit te ofruesit te sherbimit dhe do te ndodhte edhe po qe se objekti do te ishte ne
  doren e porositesit.
 74. Ne rastin e dorezimit terthorazi, dorezimi i objektit kalon pergjegjesine nga
  operatori publik i postave te marresi ne dorezim. Marresi ne dorezim merr persiper ndaj
  te adresuarit pergjegjesine me te cilen ngarkohej dorezuesi.
  Neni 28
  Masa e demshperblimit
 75. Operatori publik i postave eshte i detyruar te demshperbleje per humbje te
  vleres se nje objekti vetem ne perputhje me specifikimet e paraqitura nga pika 2 deri ne
  piken 6 te ketij neni.
 76. Operatori publik i postave eshte i detyruar te paguaje demshperblim ne rastin e
  humbjes ose te shkaterrimit:
  a) te letrave ose te kalipostave te siguruara;
  b) te objekteve te siguruara dhe te regjistruara te postes se letrave, te objekteve te
  regjistruara te postes se letrave, te telefaksit ose te kolipostes;
  c) te urdherpagesave postare.
 77. Ne rastin e objekteve te percaktuara ne piken 2 shkronja “a” te ketij neni, masa
  e pergjithshme e demshperblimit do te jete e barabarte me deklarimin e vleres, siç eshte
  treguar nga derguesi. Kufiri maksimal i demshperblimit, per çdo dem te shkaktuar
  objekteve te permendura ne piken 2 shkronja “a”, eshte i njejte si me siper.
 78. Ne rastin e objekteve te percaktuara ne piken 2 shkronja “b” te ketij neni, masa
  e pergjithshme e demshperblimit do te percaktohet ne perputhje me “Rregulloren e
  sherbimit baze postar”. Kufiri maksimal i demshperblimit ne rast demtimi te objekteve te
  percaktuara ne piken 2 shkronja “b” te ketij neni, eshte e njejte si me siper.
 79. Ne rastin e objekteve te percaktuara ne piken 2 shkronja “c”, masa e
  demshperblimit do te jete e barabarte me vleren e plote te urdherpageses.
 80. Per sherbimin nderkombetar masa e demshperblimit do te percaktohet ne
  mbeshtetje me konventat nderkombetare dhe ne perputhje me “Rregulloren e sherbimit
  baze postar”.
  Neni 29
  Reklamacionet
 81. Afati i ankimit per demshperblim ndaj ofruesit te sherbimit, me perjashtim te
  rasteve te parashikuara ne nenin 26 pika 4 te ketij ligji, humbet per nje vit duke filluar 15
  dite pas dates se postimit.
 82. Operatori publik i postave mund te kerkoje pagimin e tarifes se sherbimit, sipas
  afatit te percaktuar ne kontraten e lidhur per sigurimin e ketij sherbimi.
  KREU VII
  KONFIDENCIALITETI
  Neni 30
  Ruajtja e sekretit
 83. Ofruesi i sherbimit eshte i detyruar te ruaje sekretin e korrespondences, sekretin
  individual, sekretin e veprimtarise, qe i behet i njohur gjate permbushjes se kontrates, si
  dhe kujdeset per trajtimin konfidencial te çdo informacioni vetjak.
 84. Detyrimi i ruajtjes se sekretit eshte i njejte per ofruesin e sherbimit, per te gjithe
  punonjesit e tij, si dhe per çdo njeri tjeter qe ka dijeni per sekretet individuale ose
  hollesite vetjake, si rezultat i sherbimit postar. Kur zbulohet dhunimi i nje sekreti vetjak,
  personat pergjegjes mbajne pergjegjesi ne perputhje me dispozitat ligjore.
 85. Detyrimi per ruajtjen e sekretit, siç percaktohet ne piken 2 te ketij neni, do te
  zbatohet edhe pas perfundimit te sherbimit postar, si dhe pas nderprerjes se
  marredhenieve perkatese te punesimit, ndermjet ofruesit te sherbimit dhe punonjesit.
  Neni 31
  Mbrojtja e te dhenave
 86. Bazuar ne detyrimin per ruajtjen e sekretit, ofruesit te sherbimit, me
  perjashtimet e bera ne rastet e percaktuara ne piken 2 te ketij neni, i ndalohet:
  a) te hape nje objekt postar te mbyllur ose te njihet me permbajtjen e tij pa e hapur
  objektin;
  b) t’u jape te treteve te dhena me te cilat ai eshte njohur gjate permbushjes se
  sherbimit, me perjashtim te derguesit, te adresuarit dhe personit te caktuar per te marre
  objektin ne dorezim;
  c) ta dorezoje objektin te te tretet, me qellim njohjen e permbajtjes se tij;
  ç) te informoje te tretet rreth permbushjes se sherbimit, perveç derguesit, te
  adresuarit dhe personit te caktuar per te marre objektin ne dorezim.
 87. Ofruesi i sherbimit mund te hape nje objekt postar te mbyllur ose te shqyrtoje
  permbajtjen e nje objekti postar te hapur nese:
  a) per shkak te mungeses se adreses, objekti nuk mund te dorezohet apo te kthehet
  dhe per dorezimin eshte e nevojshme te njihet adresa e te adresuarit ose e derguesit;
  b) paketimi ose mbulimi i objektit eshte demtuar ne ate mase qe per t’u mbrojtur
  permbajtja e tij, eshte i nevojshem ripaketimi i cili nuk mund te behet pa hapjen e
  objektit;
  c) eshte e nevojshme per te kontrolluar zbatimin e kerkesave per tarifat, ne rastet e
  objekteve te transmetuara me tarifat e reduktuara;
  ç) eshte e nevojshme per te parandaluar demtimin e personave ose te prones.
 88. Hapja e nje objekti do te behet nga nje komision, i cili eshte i detyruar te mbaje
  procesverbal per proceduren e hapjes dhe per masat qe duhen marre. Nese nuk mund te
  ngrihet nje komision i tille, hapja mund te realizohet ne pranine e nje personi te pushtetit
  vendor. Fakti i hapjes duhet te tregohet mbi objekt, dhe, nese eshte e mundur (per
  shembull, emri dhe adresa e derguesit njihet), derguesi duhet njoftohet per hapjen dhe per
  arsyet e kesaj hapjeje.
 89. Ndalimet e parashikuara ne piken 1 shkronjat “b”, “c” dhe “ç” te ketij neni, nuk
  do te zbatohen nese veprimet e kryera ne to jane te domosdoshme per ndjekjen e nje
  kundervajtjeje administrative ose te nje vepre penale.
 90. Ne lidhje me konfiskimin, rezervimin apo sekuestrimin e objekteve postare do
  te zbatohen rregullat e Kodit te Procedures Penale.
  KREU VIII
  KUNDERVAJTJET ADMINISTRATIVE
  Neni 32
  Rastet e kundervajtjeve
  Denohen si kundervajtje administrative, te kryera nga nje person fizik ose juridik
  kur nuk perbejne veper penale, shkeljet e meposhtme:
 91. Transmetimi i objekteve postare pa licence apo pa leje, siç parashikohet ne
  dispozitat e ketij ligji.
 92. Mosrespektimi i kushteve te licences apo te lejes, te parashikuara perkatesisht
  ne nenet 16 dhe 17 te ketij ligji.
 93. Shkelja e kerkesave te ketij ligji per konfidencialitetin, sigurine dhe mbrojtjen e
  te dhenave.
 94. Mosrespektimi i te drejtave ekskluzive te operatorit publik te postave, sipas
  parashikimeve te ketij ligji.
 95. Mosparaqitja ne Drejtorine qe mbulon sherbimet postare te informacioneve
  te nevojshme, qe kjo e fundit te kryeje funksionet e veta te parashikuara ne nenin 7 pika 9
  te ketij ligji.
  Neni 33
  Masa e gjobes
 96. Kundervajtjet administrative do te ndeshkohen krahas masave te parashikuara
  ne nenin 18 pikat 3 dhe 4 te ketij ligji, me gjobe ne masat si vijon:
  a) Per kundervajtjet administrative sipas nenit 32 pikat 1, 3 dhe 4, ne masen pese
  deri ne dhjete here te shumices se pageses per marrjen perkatesisht te licences apo te
  lejes.
  b) Per kundervajtjet administrative sipas nenit 32 pika 2, ne masen dy deri ne pese
  here te shumes se pageses per marrjen, perkatesisht, te licences apo te lejes.
  c) Per kundervajtjet administrative sipas nenit 32 pika 5, ne masen dy here te
  shumes se pageses per marrjen perkatesisht te licenses apo te lejes.
 97. Denimi me gjobe dhe masa e saj vendosen nga Autoriteti Rregullator i
  Komunikimit. Ndaj ketij vendimi mund te behet ankimi, sipas parashikimit ne nenin 18
  pika 7 te ketij ligji.
 98. Per zbatimin e kerkesave te ketij neni, Autoriteti Rregullator i Komunikimit
  bashkepunon me organet perkatese. Te ardhurat nga gjobat kalojne ne Buxhetin e
  Shtetit.
  KREU IX
  DISPOZITA PERFUNDIMTARE
  Neni 34
  Mbeshtetja e sherbimit baze
  Sherbimi baze postar, mbajtja dhe zhvillimi i tij sigurohen ne rast nevoje edhe me
  mbeshtetje nga shteti ne fushen investuese apo ne dhenien e kredive me kushte
  lehtesuese.
  Neni 35
  Marredheniet me pushtetin vendor
  Ne planet e zhvillimit bashkiak dhe rajonal, operatori publik i postave
  bashkepunon me organet e pushtetit vendor per krijimin e mundesive per vendosjen e
  ndertesave dhe te pajisjeve qe i sherbejne sigurimit te sherbimeve baze, si dhe te
  lehtesive per reduktimin ose faljen e detyrimeve per perdorimin e hapesirave publike,
  detyrimin per vendosjen e kutive postare ne ndertesa dhe ne vendbanimet private, si dhe
  administrimin e sistemit te adresave.
  Neni 36
  Perdorimi i simboleve
 99. Operatori publik i postave do te caktohet ekskluzivisht per te perdorur
  emblemen e postes.
 100. Operatori publik i postave, me miratimin e Ministrit, mund te urdheroje
  perdorimin e uniformes nga punonjesit e vet.
  Neni 37
  Akte qe shfuqizohen
  Me hyrjen ne fuqi te ketij ligji, ligji nr.5841, date 20.2.1979 “Per sherbimet
  postare dhe te telekomunikacioneve”, si dhe te gjitha aktet e tjera nenligjore, qe bien
  ndesh me dispozitat e ketij ligji, shfuqizohen.
  Neni 38
  Hyrja ne fuqi
  Ky ligj hyn ne fuqi 15 dite pas botimit ne Fletoren Zyrtare.